top of page

CAREERS

To apply, email your CV to info@smt.si and write why you are interested in this job.

 • Glavne odgovornosti:

  • Načrtovanje vezij

  • Izračunavanje izhodnih karakteristik in analiziranje rezultatov

  • Izvajanje meritev

  • Programiranje krmilnikov in mikrokontrolerjev

  • Vodenje evidenc in pripravljanje poročil

  • Opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti

   

  ​Ključne kvalifikacije:

  • VI./1 stopnjo izobrazbe ali pogojno V. stopnjo izobrazbe – smer elektrotehnika

  • Izvajanje električnih in funkcijskih meritev

  • Poznavanje programskega okolja Altium

  • Poznavanje programskega jezika C oz. C++,

  • Izkušnje na področju mehanske montaže in demontaže

  • zaželene izkušnje z Linux operacijskimi sistemi na področju vgrajenih sistemov (Embedded Linux …)

  • zaželeno poznavanje tudi drugih višje nivojskih programskih jezikov (C#, Python …)
   Aktivno znanje angleškega jezika

  • Samoiniciativnost in natančnost

  • Aktivno znanje programskega paketa MS Office

 • Glavne odgovornosti:

  • priprava materialov za polagalno linijo

  • priprava procesa za delo na liniji

  • operatersko delo na SMT liniji

  • AOI kontrola izdelkov

   

  ​Ključne kvalifikacije:

  • poznavanje elektronskih komponent

  • vsaj 2 leti delovnih izkušenj s področja elektrotehnike ali upravljanja s stroji

  • srednjo ali višješolsko izobrazbo elektrotehnične smeri oz. sorodne tehnične smeri

  • dobro znanje angleškega jezika

  • natančnost in odgovornost do dela

  • ročne spretnosti

  • komunikativnost in samoiniciativnost

  • sposobnost timskega dela

  • računalniško pismenost

 • Glavne odgovornosti:

  • Vodenje glavne knjige in priprava računovodskih izkazov za podjetje SMT d.o.o.

  • Zagotoviti skladnost s standardi MSRP

  • Pripraviti mesečna, četrtletna in letna finančna poročila

  • Pomagati pri pripravi proračuna in finančnega načrta

  • Upravljati funkcijo plačilnih računov in terjatev

  • Pomagati pri letnem postopku revizije

  • zagotoviti računovodske storitve za več podjetij

  • Priprava balance stanja in izkaza poslovnega izida ter drugih obrazcov

   

  ​Ključne kvalifikacije:

  • Diploma iz računovodstva ali financ

  • 5+ let izkušenj v računovodstvu

  • Tekoče znanje slovenskega jezika in dobro razumevanje angleškega jezika

  • Dobro poznavanje računovodskih standardov MSRP

  • Odlične komunikacijske sposobnosti

  • Izkušnje s Slovenskim poslovnim informacijskim sistemom (PIS)

  • Sposobnost samostojnega in timskega dela

 • Glavne odgovornosti:

  • delo z različnim ročnim in majhnim električnim (brusilka, ročna vrtalka,…) orodjem,

  • vrtanje, rezanje in oblikovanje zahtevnejših polizdelkov in sklopov,

  • sestavljanje, postavljanje in varjenje ogrodij in drugih kovinskih delov,

  • robkanje, čiščenje in končna obdelava kovinskih polizdelkov in sklopov,

  • razumevanje tehnične dokumentacije, skrb za opremo ter delovno okolje.

   

  ​Ključne kvalifikacije:

  • zaželene izkušnje na podobnem delovnem mestu oz. z delom v proizvodnji,

  • samoiniciativnost, motiviranost, fleksibilnost,

  • sposobnost za timsko delo in pozitiven odnos do sodelavcev,

  • odgovornost do dela ter motivacija za izboljšave na delu,

  • srednja poklicna izobrazba tehnične smeri urejen prevoz.

 • Main Responsibilities:

  - Circuit design
  - Calculating output characteristics and analyzing results
  - Performing measurements
  - Programming controllers and microcontrollers
  - Keeping records and preparing reports
  - Performing other tasks within professional competence

  Key Qualifications:

  - Education level VI./1 or conditionally level V. in electrical engineering
  - Performing electrical and functional measurements
  - Knowledge of Altium software environment
  - Knowledge of C or C++ programming languages
  - Experience in mechanical assembly and disassembly
  - Desired experience with Linux operating systems in the field of embedded systems (Embedded Linux, etc.)
  - Preferably also knowledge of other high-level programming languages (C#, Python, etc.)
  - Active knowledge of the English language
  - Self-initiative and precision
  - Active knowledge of MS Office software package

  SMT Offers:

  - Work in a technologically advanced, organized, and growing company operating in international markets
  - Work in a successful and cohesive team
  - Competitive pay
  - Opportunities for personal and professional development
  - Fixed-term employment with a 3-month probation period, with the possibility of permanent employment

 • Main Responsibilities:

  • Preparing materials for the placement line

  • Preparing the process for work on the line

  • Operator work on the SMT line

  • AOI inspection of products
    

  Key Qualifications:

  • Knowledge of electronic components

  • At least 2 years of work experience in the field of electrical engineering or machine operation

  • Secondary or higher education in electrical engineering or a related technical field

  • Good knowledge of the English language

  • Precision and responsibility towards work

  • Manual dexterity

  • Communication skills and self-initiative

  • Ability to work in a team

  • ​Computer literacy
    

  SMT Offers:

  • Work in a technologically advanced, organized, and growing company operating in international markets

  • Work in a successful and cohesive team

  • Stimulating pay

  • Opportunities for personal and professional development

  • Fixed-term employment with a 3-month probation period, with the possibility of permanent employment

 • Main Responsibilities:

  • Managing the general ledger and preparing financial statements for the company SMT d.o.o.

  • Ensuring compliance with IFRS standards

  • Preparing monthly, quarterly, and annual financial reports

  • Assisting in budget and financial planning

  • Managing accounts payable and receivable functions

  • Assisting in the annual audit process

  • Providing accounting services for multiple companies

  • Preparing balance sheets and income statements as well as other financial forms
    

  Key Qualifications:

  • Degree in Accounting or Finance

  • 5+ years of experience in accounting

  • Fluent in Slovenian and good understanding of English

  • Strong knowledge of IFRS accounting standards

  • Excellent communication skills

  • Experience with the Slovenian business information system (PIS)

  • Ability to work independently and as part of a team
    

  SMT Offers:

  • Work in a technologically advanced, organized, and growing company operating in international markets

  • Work in a successful and cohesive team

  • Stimulating pay

  • Opportunities for personal and professional development

  • Fixed-term employment with a 3-month probation period, with the possibility of permanent employment

 • Main Responsibilities:

  • Working with various hand tools and small power tools (e.g., grinder, hand drill, etc.)

  • Drilling, cutting, and shaping more complex semi-finished products and assemblies

  • Assembling, erecting, and welding frames and other metal parts

  • Edging, cleaning, and finishing metal semi-finished products and assemblies

  • Understanding technical documentation, maintaining equipment, and ensuring a clean work environment
    

  Key Qualifications:

  • Preferred experience in a similar position or in production work

  • Self-initiative, motivation, and flexibility

  • Ability to work as part of a team and maintain a positive attitude towards colleagues

  • Responsibility towards work and motivation for improvements on the job

  • Secondary vocational education in a technical field

  • Reliable transportation
    

  SMT Offers:

  • Work in a technologically advanced, organized, and growing company operating in international markets

  • Work in a successful and cohesive team

  • Stimulating pay

  • Opportunities for personal and professional development

  • Fixed-term employment with a 3-month probation period, with the possibility of permanent employment

bottom of page